Vuokraehdot

VUOCRA vuokraehdot

1. VUOKRAUSSOPIMUKSEN SYNTYMINEN
Vuokrasopimus syntyy tilaustavasta riippumatta aina Vuocra:n (jäljempänä Vuokraamo) sekä vuokrasopimuksen allekirjoittaneen henkilön tai sen juridisen henkilön (jäljempänä Vuokraaja), jota vuokrasopimuksen allekirjoittanut henkilö edustaa vuokraustapahtumassa, välillä. Vuokraajalla tulee olla autoa tai muuta liikennekäyttöön tarkoitettua konetta vuokrattaessa voimassa oleva ajokortti vuokrattavan laitteen kuljettamiseksi. Vuokrattavista autoista, koneista tai muista vuokrauksen kohteista käytetään jäljempänä nimitystä kalusto tai vuokrakalusto.
2. VUOKRAKOHTEEN LUOVUTUS VUOKRAAJAN KÄYTTÖÖN
Vuokraamon on luovutettava vuokrakalusto vuokraajalle käyttökuntoisena ja lain mukaisena sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Lisäksi vuokraamon tulee antaa vuokraajan erillisestä pyynnöstä riittävä opastus kaluston käyttöön.
Vuokrattava kalusto on tarkastettu Vuokraamon tai tämän yhteistyökumppanin toimesta ennen Vuokraajalle luovuttamista. Kuitenkin myös Vuokraaja on velvollinen tarkastamaan vuokrakaluston vastaanoton yhteydessä kalustossa mahdollisesti jo olevien vaurioiden tai puutteiden todentamiseksi. Mahdollisista vaurioista tai puutteista on heti ilmoitettava Vuokraamolle.
3. KALUSTON KÄYTTÖ VUOKRAUKSEN AIKANA
Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan kalustosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta kalustoa käyttäessään. Vuokraaja sitoutuu käyttämään kalustoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla. Vuokraajan on vuokra-aikana huolehdittava kaluston kunnon normaalista tarkkailusta kuten rengaspaineista, öljyjen- ja muiden nesteiden määristä sekä niiden täytöstä. Kaluston jäädessä ilman Vuokraajan järjestämää valvontaa on kalusto lukittava tai säilytettävä lukitussa tilassa.
Vuokraaja sitoutuu käyttämään itse vuokraamaansa kalustoa. Hän saa luovuttaa kalustoa toiselle tai toisen käytettäväksi vain jos vuokrasopimukseen on erikseen merkitty lupa siihen. Vuokraaja on velvollinen antamaan tiedon tämän sopimuksen sisällöstä sille henkilölle, jolle hän tämän sopimuksen puitteissa vuokrakaluston luovuttaa.
Kaluston käyttäminen lainvastaisiin tarkoituksiin, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin sekä jäällä ajamiseen on kielletty. Kalustoa ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle ellei sitä ole Vuokraamon kanssa erikseen kirjallisesti sovittu.
Edellisten lisäksi vuokra-autoa ei saa käyttää hinaukseen, maastoajoon eikä autossa saa tupakoida. Eläinten kuljetus on sovittava erikseen Vuokraamon kanssa.
Vuokraaja vastaa aina täysimääräisesti vuokra-aikana kaluston käyttämisestä aiheutuneista pysäköintivirhemaksuista, yksityisen pysäköinninvalvonnan maksuista, ylikuormamaksuista, rikesakoista, ylinopeudesta ja muusta liikennerikoksesta tai -rikkomuksesta aiheutuneesta sakosta, tietullimaksusta sekä ruuhkamaksusta. Vuokrasopimuksen allekirjoituksellaan Vuokraaja oikeuttaa Vuokraamon antamaan viranomaiselle henkilötietonsa edelle todettujen seuraamusmaksujen määräämiseksi.
Vuokraaja maksaa käyttämänsä polttoaineen ja huolehtii että polttoaine on kaluston vaatimusten mukaista. Vuokraaja vastaa väärän polttoaineen tankkaamisesta tai käytöstä kalustolle aiheutuvista vahingoista täysimääräisesti. Mikäli Vuokraaja palauttaa kaluston vuokrasopimuksen vastaisesti tankattuna, on Vuokraamolla oikeus veloittaa puuttuva polttoaine ja mahdollinen tankkausmaksu vuokrasopimuksessa, hinnastossa tai vuocra.fi sivustolla ilmenevällä hinnalla.
4. VUOKRAAJAN VASTUU KALUSTOSTA JA SEN VARUSTEISTA VUOKRA-AIKANA, OMAVASTUUT
Vuokraaja on velvollinen korvaamaan Vuokraamolle kalustoa tai sen varusteita vuokra-aikana kohdanneet vahingot ja katoamiset sekä maksamaan kaluston korjauksen ajalta seisonta-ajan korvauksena vuokraa enintään 30 vuorokauden ajalta. Vuokraajan vastuu on kuitenkin rajattu vuokrasopimuksessa todettuun perusomavastuuosuuteen. perusomavastuu veloitetaan jokaisesta vahingosta erikseen. Perusomavastuuta voi pienentää tai sen voi joissain tapauksissa kokonaan poistaa vuokrasopimuksessa erikseen sovittavalla lisämaksulla.
Vuokraaja on velvollinen korvaamaan Vuokraamolle vahingot täysimääräisenä ilman omavastuurajoitusta, mikäli vahingot ovat syntyneet tai aiheutuneet jollain seuraavista tavoista: ylikuormaus, tupakointi, vauriot verhoiluissa, yli- tai vajaapaineisilla renkailla ajaminen, avainten katoaminen, väärän polttoaineen käyttäminen tai kaluston muu huolimaton tai virheellinen käyttö. Vuokraaja on velvollinen korvaamaan Vuokraamolle kaluston epätavanomaisesta likaantumisesta johtuvat siivous- ja puhdistuskustannukset.
Vuokraajan täysimääräinen korvausvelvollisuus koskee aina myös vahinkoja, jotka ovat välittömästi ai välillisesti johtuneet Vuokraajan rikollisesta menettelystä, kaluston käytöstä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena tai muusta tahallisuudesta tai törkeästä tuottamuksesta tapahtuneesta sopimusehtojen rikkomisesta.
Vuokraaja vapautuu korvausvastuustaan Vuokraamolle myös omavastuun osalta, mikäli Vuokraamo saa vahingosta täyden korvauksen mahdolliselta kolmantena osapuolena olevalta vahingonaiheuttajalta tai tämän vakuutusyhtiöltä.
5. MENETTELY KALUSTOA KOHDANNEESSA VAHINKO- TAI RIKKOUTUMISTAPAUKSESSA
Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava Vuokraamolle kalustoon vuokra-aikana tulevasta viasta tai kalustoa kohdanneesta vahingosta. Kalustoa kohdanneesta rikoksesta, liikennevahingosta sekä henkilö- ja eläinvahingosta on aina ilmoitettava heti myös poliisille. Vahinkotilanteessa Vuokraajan on aina täytettävä kirjallinen vahinkoilmoitus Vuokraamolle. Vuokraaja vastaa edellä todettujen ilmoitusten laiminlyönnistä johtuneista vahingoista täysimääräisesti.
Vuokraamo vastaa kalustossa vuokra-aikana ilmenevästä teknisestä viasta, joka ei johdu Vuokraajan käyttövirheestä ja/tai huolimattomuudesta. Edellyttäen että autossa ilmennyt virhe tai vika on Vuokraamon vastuulla ja mikäli se on matkan jatkamiseksi välttämätöntä, Vuokraaja voi oma-aloitteisesti korjauttaa autoa enintään 75,- euron arvosta. Korjaustyöstä ja suoritetusta maksusta on toimitettava tosite Vuokraamolle.
6. VUOKRAN MAKSAMINEN
Ellei muusta maksutavasta ole erikseen sovittu, Vuokraaja maksaa sopimuksen mukaisen vuokran mahdollisine lisineen maksukortillaan. Jo vuokrasopimusta tehdessään Vuokraaja hyväksyy ennakkoon vuokrauksesta laadittavan lopullisen laskelman ilman, että hän allekirjoittaa sitä henkilökohtaisesti.
Vuokraamolla on oikeus vuokrauksen yhteydessä tehdä Vuokraajan maksukortille ennakkovarmennus arvioitua lopullista vuokraa ja mahdollista muuta veloitusta vastaavalle summalle, jolla Vuokraamo varmistaa, että Vuokraajan maksukorttitililllä on katetta ja että maksukortti on voimassa.
Erityisesti todetaan, että Vuokraamolla on oikeus, silloin kun peruste tahän on olemassa, veloittaa vuokrasopimuksessa yksilöidyltä Vuokraajan luottokortilta sopimuksen mukaisen vuokran lisäksi lisäveloituksia seuraavista asioista: sopimuksen mukainen perusomavastuu, polttoaineveloitukset, vuokra-ajan pidentymisestä johtuvat vuokrat ja maksut, kaluston toimitus- ja noutoveloitukset, kaluston käytöstä vuokra-ajan aikana aiheutuneet pysäköintivirhemaksut, yksityisen pysäköinninvalvonnan maksut, rikemaksut, sakot, tietullit, ruuhkamaksut, ylikuormamaksut ja muut vastaavat maksut hallintokuluineen.
Mikäli sopimukseen merkitty juridinen henkilö ei halua tai kykene maksamaan vuokraa, sanotun Vuokraajan puolesta sopimuksen allekirjoittanut henkilö vastaa vuokrasta sekä mahdollisista vuokraukseen liittyvistä näiden ehtojen mukaisista lisämaksuista henkilökohtaisesti. Vuokraamolla on lisäksi oikeus milloin se katsoo tarpeelliseksi, vaatia Vuokraajalta vuokrauksesta johtuvien maksujen vakuudeksi 2 luottokorttia.
7. VUOKRAAMON VASTUU KALUSTOSSA OLEVASTA VIRHEESTÄ JA VIIVÄSTYKSESTÄ
Mikäli kalustossa ilmenee vuokra-aikana tekninen vika tai muu virhe, josta Vuokraaja ei ole vuokrausehtojen mukaan vastuussa, Vuokraaja voi vaatia Vuokraamolta virheen korjaamista tai virhettä vastaavaa hinnanalennusta.
Mikäli Vuokraamo ei kykene luovuttamaan vuokrakalustoa Vuokraajan käyttöön vuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti, Vuokraajalla on oikeus saada korvaus viivästyksestä Vuokraajalle aiheutuneista välittömistä kohtuullisista kustannuksista.
8. KALUSTON PALAUTTAMINEN SOPIMUKSEN MUKAISEN VUOKRA-AJAN PÄÄTTYESSÄ
Vuokraajan on palautettava kalusto kaikkine varusteineen sovittuun paikkaan vuokra-ajan päättyessä. Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy, kun kalusto mahdollisine avaimineen on palautettu vuokraamoon tai kun vuokraamo on saanut vuokraajan ilmoituksen kaluston palauttamisesta vuokraamon hyväksymään paikkaan. Mikäli kalustoa ei ole näin palautettu eikä vuokra-ajan jatkosta ole todistettavasti sovittu, Vuokraamo voi ilmoittaa asian poliisille.
Vuokraamolla on oikeus periä Vuokraajalta täysimääräinen vuokra kaluston palautusviiveen ajalta sekä korvaus viiveestä Vuokraamolle aiheutuneista ylimääräisistä töistä ja muista asiaan liittyvistä taloudellisista vahingoista.
Vuokraamo ei vastaa kalustoon palautushetkellä jätetystä omaisuudesta.
9. KALUSTON PALAUTTAMINEN ENNEN SOVITUN VUOKRA-AJAN PÄÄTTYMISTÄ
Jos vuokraaja palauttaa kaluston ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä, vuokra määräytyy käytetyn vuokra-ajan mukaan sopimuksen mukaisin hinnoitteluperustein. Mikäli kalusto on vuokrattu erityisehdoin, kaluston ennenaikainen palauttaminen saattaa johtaa hinnastotyypin vaihtumiseen ja sen myötä vuorokausihinnan muuttumiseen.
Ennalta maksetuissa ns. Prepaid vuokrauksissa kaluston ennenaikainen palauttaminen ei velvoita Vuokraamoa ennakkoon maksetun vuokrahinnan palauttamiseen Vuokraajalle.
10. SOPIMUKSEN PURKAMINEN
Vuokraamolla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, jos käy ilmi, että Vuokraaja rikkoo olennaisesti sopimusehtoja. Vuokraaja on tällöin velvollinen välittömästi palauttamaan kaluston kaikkine varusteineen sovittuun palautuspaikkaan.
Kumpi tahansa osapuoli voi purkaa sopimuksen, mikäli kalusto varastetaan tai kalustoon tulee Vuokraamon vastuulla oleva kaluston käytön estävä vika eikä Vuokraamo toimita korvaavaa kalustoa kohtuullisessa ajassa ilmoituksesta.
11. VUOKRASOPIMUSTA KOSKEVAT RIIDAT
Vuokrasopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos erimielisyys saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, asian ratkaisee Vuokraamon kotipaikan käräjäoikeus tai kuluttajariitatapauksissa muu lain mukainen alioikeus.
Scroll to top